Monthly Archives: July 2015

Pagtatapat

Pagtatapat

Ang sabihing wala akong takot —
Hindi iyon totoo.
Takot ako sa pagkakasakit, sa kahihiyan.
Tulad ng kahit sino, may mga pangarap din ako.
Ngunit natuto akong itago ang mga ito,
Upang ipagtanggol ang sarili
Sa isang katuparan: lahat ng ligaya
Ay humihila sa Kapalaran ng galit.
Sila’y magkapatid, mabalasik —
Sa huli, wala
Silang pakiramdam, tanging inggit.

1. Meron akong isang mala-tulang akda tungkol din sa pagtatapat. Inamin ko dun na hindi ko kayang aminin ang lahat, may limitasyon ang katapatan batay sa hangganan ng kakayahan at kahandaan. Pero tulad ng iba pang limitasyon, nababago ito.

2. May kaligtasan sa katotohanan?

3. Hindi ko inasahang magiging ganitong nakakatakot ang salin ko ng tula ni Louise Gluck na Confession.