Monthly Archives: June 2012

Sa dadalwang dipang kalsada

Sa dadalwang dipang kalsada,
Nakahilata ang madilaw
Na ilaw ng posteng nagbubura
Ng bawat kong bakas
(Na wala naman talaga roon).
Galing na ba ako dito?
O papunta pa lamang?

Talaarawang tigtatatlumpu
1 Marso 2011