Monthly Archives: January 2012

Nagising na lamang ako

Nagising na lamang akong nasa ubod
ng masukal na ilang
ng iyong alinlangan.
At pilit kong hinahawan
ang damo ng kahambugan
gamit itong talampakan at kapangahasan.