Monthly Archives: November 2010

Mang Inasal

Kapag inihaw ang prinsipyo, nag-uuling din ba ito?